NORDHYMN
-Ingång
- Bakgrund
>Målsättning
>Hymnologi
-Om Nordhymn
-Forskning
>Föreläsningar
>Luthers psalmer
>Den signade dag
- Nordhymnwebb
     
 
Lutherpsalm
 
 

Välkommen till projektet Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv

Projektet pågick åren 2003 – 2005/6. Nedan redovisas huvuddragen i arbetet. Det genomfördes med anslag från Nordiska Samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt i inledningsskedet med bidrag från Tora Olssons Stiftelse, Lund. Projektet samlade forskare i hymnologi och i närliggande discipliner på olika nivåer i i ett internordiskt nätverk med deltagare från samtliga nordiska länder.

 

Bakgrund

Syftet med forskningen var att undersöka vilken roll och funktion Martin Luthers psalmer haft i nordiskt kyrko- och folkliv, religiöst, samhälleligt och kulturellt. I projektet undersöktes hur psalmerna översatts och traderats i de nordiska evangeliska folkkyrkorna, hur de använts i predikningar, citerats i andaktsböcker, vilken roll de spelat i religionsundervisning i kyrka och skola, under vilka förutsättningar de införts i olika kyrkliga och frikyrkliga traditioner, vilken politisk roll psalmerna spelat, hur man sjungit dem och hur de fungerat och representerats i ett folkligt kulturellt sammanhang: på väggbonader, i folkliga bildframställningar, i memoarlitteratur och skönlitteratur.

Genomförandet

Projektgrupp
professor em. Karl-Johan Hansson, Vasa, 1. amanuensis Sigvald Tveit, Oslo, rektor, professor Eberhard Harbsmeier, Løgumkloster, professor Einar Sigurbjörnsson, Reykjavik,professor em. Sven-Åke Selander, Lund, projektledare. Sekreterare:Vagner Lund, Købehanvn.

För uppläggning och genomförande av projektet redogörs i en vetenskaplig slutrapport till NOS-HS (PDF)

Resultat från projektet redovisas i första hand i boken ”Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv”, Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson (red). Lund: Arcus, 2008 (800 sidor). I den rapporten medverkar forskare från olika vetenskapsområden i ett flervetenskapligt perspektiv. Huvudområden som belyses är: spridning och användning, samhällelig och kulturell kontext, litterär och idéhistorisk kontext, musiken, trostolkning, kateketik och didaktik, regionala perspektiv, liturgi och psalmernas ställning idag. 

Projektsammanträden samt seminarier och konferenser se NOS-HS rapporten (PDF)

Innehållsliga sammanfattningar:

Svensk version  (PDF)
Tysk version  (PDF)
Engelsk version  (PDF)

Forskning

Skrifter

Förutom boken Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Lund 2008, (se ovan), kan nämnas:

Lutherpsalmer i nordisk kristenhet. Nordisk hymnologikonference i Åbo 6–8 oktober 2000. Hymnologiske Meddelelser 2002 nr. 2  Institut for Kirkehistorie. Købmagergade 44–46. DK–1150 København K

Peter Balslev-Clausen, Reformationstidens danske salmer, salmeböger og gudstjenesteordninger. Hymnologiske Meddelelser 2004 nr. 1

Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 82. Skellefteå: Artos, 2007

Luther set fra Norden. Hymnologi. Nordisk tidsskrift 2008:2-3. Teologisk Paedagogisk Center, Lögumkloster, Kirkeallé 2, DK-6240 Lögumkloster

Ove Paulsen, Luthersalmer som liturgi i Norden. Luthersalmer som led i de nordiske folks gudstjenesteliv. Martin Luthers salmer i nordiske liturgier. Oversigt. Teologisk Paedagogisk Center Lögumkloster, 2008

Ytterligare uppsatser redovisas i NOS-HS-rapporten.

Under projektets gång sammanställdes en omfattande tabell. ”Nordentabell”, över förekomsten av Luthers psalmer i nordiska psalmböcker och frikyrkliga/motsvarande psalm- och sångsamlingar. Denna tabell ger en bred överblick över psalmmaterialet och kan utgöra utgångspunkt för ytterligare forskning både i enstaka land och i ett nordiskt komparativt perspektiv. Tabellen finns att tillgå efter hänvändelse till Teologisk Paedagogisk Center i Lögumkloster (adress tpc@km.dk) eller till Kyrkohistoriska Arkivet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona Kyrkogata 8, SE 223 62 LUND.

Vidare finns ett utförligt material kring musiken att tillgå vid Teologisk Paedagogisk Center i Lögumkloster.

 

Föreläsningar (PDF)

Einar Sigurbjörnsson: Lutherspsalmer i trosperspektiv. Løgumkloster 10. maj 2004

Jákup Reinert Hansen: Dahl og Luther. 12. maj 2004, Løgumkloster

Jákup Reinert Hansen: Luthersalmer på Færøerne - et forskningsemne? (Bilaga 1, 2, 3)

Peter Balslev-Clausen: Forordene i reformationstidens danske salmebøger

Forord synopt. opst

Lutherwebb – Kontakta oss

  • Sekretariat: Vagner Lund. E-post: vagner.lund.@teol.ku.dk
    Institut for Kirkehistorie. Købmagergade 44-46. DK–1150 København K

  • Websida: sven-ake.selander@teol.lu.se, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona Kyrkogata 8, SE–223 62 LUND, dit inlägg och bidrag till webbsidan kan sändas.

 
     
  Ansvarig utgivare: Prof Sven-Åke Selander | Copyright © 2005-2010 Nordhymn | Webmaster Upp